HR-2019-486-A

Høyesterett avgjorde 8.mars 2019 (HR-2019-486-A) at Eidsivating lagmannsrett sin tolkning av strl. § 82 første ledd var feil og at lagmannsretten dessuten hadde tatt et for høyt utgangpunkt for straffutmålingen for et enkeltstående tilfelle av kjøring uten førerkort der tiltalte var domfelt en lang rekke ganger tidligere som tilsvarende forhold. Høyesterett slo fast at strl.…