Prisen for det enkelte oppdrag avtales mellom den enkelte advokat og klienten.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 500 til kr. 3 000 + 25% mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker
I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel
For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri rettshjelp sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene, men at klienten dekker en mindre egenandel.