HR-2019-486-A

Høyesterett avgjorde 8.mars 2019 (HR-2019-486-A) at Eidsivating lagmannsrett sin tolkning av strl. § 82 første ledd var feil og at lagmannsretten dessuten hadde tatt et for høyt utgangpunkt for straffutmålingen for et enkeltstående tilfelle av kjøring uten førerkort der tiltalte var domfelt en lang rekke ganger tidligere som tilsvarende forhold. Høyesterett slo fast at strl. § 82 kom til anvendelse også når det nye lovbruddet finner sted mellom hovedforhandling og dom i tidligere sak. Ved differansevurderingen etter strl. § 82 annet ledd var det ikke grunnlag for tilleggsstsraff for vår klient. Det enkeltstående tilfellet av kjøring uten førerkort ville ikke fått betydning for straffen dersom forholdet ble pådømt sammen med forholdene i den tidligere saken.

https://lovdata.no/pro/?fbclid=IwAR16JXpgMdBBb-NXFsStB1rilMhwEx-GidAcH0723qvEJ-pgqvVoLBRhFcw#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-486-a?searchResultContext=1402&rowNumber=1&totalHits=3